POLITYKA PRYWATNOŚCI I FAQ

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY JRM TRADE SP. Z O.O.

I. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są bezpieczne. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Zobowiązujemy się do wykorzystania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

II. Informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JRM Trade Sp. z o.o. Z Administratorem można skontaktować się poprzez @: marketing@motohangar.pl

III. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie;

– zawarcia i zrealizowania na Państwa rzecz umowy, której są Państwo stroną;

– dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej strony umowy;

– wykonania przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

– w przypadku gdy wyrazicie Państwo na to zgodę, również w celu marketingu produktów i usług, których dostawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  jest Administrator; badania satysfakcji klientów; prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:

– niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

– niezbędności do zrealizowania umowy, której jesteście Państwo stroną, czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

– niezbędności do  zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na obronie przed roszczeniami i dochodzeniu ich, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO;

– niezbędności do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO;

– zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1a) RODO, jeżeli wyrazicie Państwo taką zgodę.

IV. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem. Lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się w siedzibie firmy.

Dane będą przechowywane w wymienionych w punkcie III celach odpowiednio:

– przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy;

– przez czas trwania i realizowania na Państwa rzecz umowy;

– do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;

– do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

– przez czas świadczenia przez Administratora działalności gospodarczej na rynku usług, o profilu takim jak świadczone obecnie – o ile wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe.

O ile udzielili Państwo odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Państwa dane będą przetwarzane stale, chyba że cofną Państwo swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyrazili Państwo tej zgody dane będą przetwarzane tylko przez czas świadczenia przez usługi.

Niemniej jednak Administrator może przechowywać Państwa dane po cofnięciu przez zgody lub po zakończeniu świadczenia usług na Państwa rzecz jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub Administrator przewiduje, że archiwizacja Państwa danych jest konieczna do ochrony jego praw.

V. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: marketing@motohangar.pl

VI. Podanie danych osobowych jest niezbędne do: udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz zawarcia i realizowania na Państwa rzecz umowy, a brak ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy i świadczenia na Państwa rzecz.Natomiast w zakresie celu marketingowego, podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a brak ich podania spowoduje brak możliwości kierowania do Państwa przez Administratora ofert marketingowych.

VII. Zgoda  na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać cofnięta przez Państwa w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w tym celu, na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia osobiście w siedzibie Administratora lub wysłanie skanu na adres email: marketing@motohangar.pl

VIII. Pliki cookie – na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

INFORMACJE:

  OGÓLNE WARUNKI NAJMU – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

  § 1. URSYN CAR oferuje specjalistyczne usługi, obejmujące kompleksowe zarządzanie flotami pojazdów, w zakresie wynajmu długo i krótkoterminowego, wykorzystywanych przez zleceniodawców na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – skierowane na optymalizację kosztów, sprawności, bezpieczeństwa i efektywności floty.

  § 2. URSYN CAR na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Najmu zobowiązuje się do:

  – zarządzania flotą samochodów będących w użyciu przez Zleceniodawcę,

  – prowadzenia historii wydań/zdań floty i przetwarzania danych osobowych Użytkowników,

  – dbania o utrzymanie gotowości pojazdów w pełnej sprawności technicznej,

  – kontroli i ważności dokumentów koniecznych, do używania pojazdów w ruchu,

  – monitorowania terminów badań technicznych, przeglądów okresowych, oraz ubezpieczania,

  – dbałości o dokonywanie przeglądów i napraw zgodnie z harmonogramem przewidywanych przez Producenta/Importera.

  – zorganizowania w razie konieczności pojazdu zastępczego,

  – uruchomienia telefonu alarmowego, czynnego całą dobę, przeznaczonego do zgłaszania uszkodzeń i awarii

  pojazdów, oraz innych zdarzeń przez Użytkowników,

  – stałego monitorowania przebiegu eksploatacji każdego pojazdu i związanych z tym kosztów.

  § 3. Użytkownik zobowiązuje się do używania każdego najmowanego samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  § 4. Użytkownik oświadcza, iż upoważnia URSYN CAR do przetwarzania danych osobowych w zakresie objętym treścią uprawnień do prowadzenia pojazdów, numerów dowodu osobistego i prawa jazdy, numerów jego telefonów i miejsc parkowania wynajmowanych pojazdów dla realizacji postanowień niniejszej umowy najmu.

  § 5. O każdej zmianie danych objętych treścią prawa jazdy, uprawnień, lub numeru telefonu, Użytkownik jest zobowiązany powiadomić pisemnie URSYN CAR w ciągu 7 dni.

  § 6. Użytkownik ma obowiązek ściśle przestrzegać instrukcji obsługi samochodu, w szczególności w zakresie wyznaczonych przez producenta terminów przeglądów technicznych, unikać nadmiernego zużycia samochodu, utrzymywać i eksploatować go zgodnie z przeznaczeniem i postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Najmu.

  § 7. Użytkownik odpowiada wobec URSYN CAR za każdą szkodę wynikłą z przekroczenia norm zwykłej, prawidłowej eksploatacji wynajmowanego pojazdu, oraz za uszkodzenia niepodlegające likwidacji w ramach przyjętego  ubezpieczenia Pojazdu, obejmujące w szczególności:

  a/ szkody powstałe w wyniku rażącego zaniedbania ze strony Użytkownika,

  b/ boczne uszkodzenia opon i felg, a także za zużycie bieżnika niewspółmierne wobec przebiegu / lub przekroczonej masy dopuszczalnej,

  c/ uszkodzenia wnętrza przewyższającego normatywne zużycie,

  d/ braki wyposażenia,

  e/ uszkodzenia podwozia,

  jeżeli zostaną opisane w protokóle zwrotu Pojazdu oraz związane z:

  a/ przewozem towarów niebezpiecznych,

  b/ prowadzeniem Pojazdu przez Kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

  c/ użyciem Pojazdu przez osobę trzecią,

  d/ kradzieżą Pojazdu, jeżeli dokumenty i kluczyki do Pojazdu nie zostały zwrócone do URSYN CAR

  Kierowanie samochodem przez osobę trzecią dopuszczalne jest jedynie wyłącznie,w przypadku, gdy Użytkownik znajduje się w samochodzie, zgodnie z OWU Ubezpieczyciela.

  § 8. 1. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z URSYN CAR w zakresie przestrzegania narzuconych przez Producenta/Importera zasad korzystania z wynajmowanych pojazdów, oraz do zapoznania z dołączonymi instrukcjami postępowania na cały czas trwania okresu wynajmu.

  2. Wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodu, a w szczególności koszty związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu samochodu i paliwa, pozostają wyłącznie po stronie Wynajmującego.

  § 9. Nawet w wypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia awarii, naprawy powinny być, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem URSYN CAR wykonane we wskazanym I zaakceptowanym przez niego autoryzowanym punkcie napraw.

  § 10. Użytkownik ma obowiązek właściwego zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą i włamaniem.

  § 11. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nie zastosowanie się do zakazu – 200,00 zł. netto.

  § 12. Użytkownik nie może dokonywać żadnych przeróbek w samochodzie, szczególnie demontować wyposażenia związanego z homologacją samochodu (np.: kratka podłokietnik), demontować i montować wyposażenia, mocowanego trwale do elementów deski rozdzielczej lub zewnętrznego obrysu karoserii. Dopuszczalny jedynie jest bezinwazyjny montaż CB, oraz zestawu głośnomówiącego opartego na technologii bluetooth.

  § 13. Użytkownik ma obowiązek natychmiast – najpóźniej w ciągu 24 godzin – zgłosić do wskazanego przedstawiciela URSYN CAR w szczególności następujące zdarzenia, związane z korzystaniem z samochodu:

  – wypadku, kolizji drogowej, szkody parkingowej niezależnie od wystąpienia uszkodzeń ciała uczestników lub uszkodzeń pojazdu biorącego udział w zdarzeniu,

  – wystąpienia uszkodzeń pojazdu w sposób inny niż, w związku z wypadkiem lub kolizją drogową,

  – kradzieży pojazdu lub elementów jego wyposażenia,

  – przypadków nadmiernego zużycia pojazdu lub jego elementów, które nie zostało ujawnione przy ostatniej wizycie we wskazanej stacji obsługi

  – zniszczenia lub utraty dokumentów wymienionych w protokóle przekazania z jednoczesnym potwierdzeniem zgłoszenia do najbliższej jednostki Policji

  – utraty prawa jazdy, lub zakończenie terminu jego ważności

  – zatrzymanie pojazdu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione do tego organy,

  – zmiany miejsca stałego parkowania pojazdu w wypadku gdy obejmuje ona okres dłuższy niż siedem dni,

  § 14.1. W razie powstania szkody w zakresie objętym umową ubezpieczenia Użytkownik zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego samochodu przed dalszą szkodą.

  2. Użytkownik nie może dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian nieuzasadnionych bezwzględną koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i oddawać go do naprawy bez uprzedniego zawiadomienia URSYN CAR.

  3. W razie wypadku lub kolizji z innym pojazdem Użytkownik zobowiązany jest odnotować dane dotyczące sprawcy dot.: nr rejestracyjnego, marki i modelu samochodu, koniecznie właściciela pojazdu (z dowodu rejestracyjnego),osoby kierującej tym pojazdem (dowód osobisty+ dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia), numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz okres ubezpieczenia, a także dokonać szkicu sytuacyjnego, ewentualnie pozyskać dane świadków zdarzenia.

  4. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić szkodę ubezpieczeniowego AC do towarzystwa ubezpieczeniowego w ciągu 3 dni roboczych (24 godziny w przypadku szkód związanych z kradzieżą) od zaistnienia zdarzenia drogowego (kradzieży) i naprawić samochód w nieprzekraczalnym terminie 30 dni oczywiście w serwisie i za pomocą wskazaną przez przedstawiciela URSYN CAR. Opóźnienie zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym może spowodować, obciążenie Wynajmującego wszelkimi kosztami naprawy, oraz karą umowną za brak możliwości wykorzystania pojazdu przez Wynajmującego.

  5. Naprawy blacharsko – lakiernicze powinny odbywać się wyłącznie poprzez wskazane przez przedstawiciela URSYN CAR dedykowane stacje i punkty Dealerskie.

  § 15. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, § 8.1 pkt. 1 – OWU AC.

  § 16.Użytkownik może używać samochód tylko na obszarze objętym ubezpieczeniem. Każdorazowy wyjazd samochodu za granicę kraju wymaga uprzedniej pisemnego, lub w formie elektronicznej powiadomienia Wynajmującego. W razie wyjazdu za granicę poza tzw. „Strefy Unii Europejskiej” wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie samochodu, oraz zgoda na pokrycie dodatkowych kosztów wyjazdu.

  § 17. Użytkownik na każde wezwanie URSYN CAR jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania wymaganych informacji i danych celem przekazania ich właściwym organom ścigania i organom administracji (np. Policji, Straży Miejskiej, ITD.) które z takim wnioskiem do URSYN CAR wystąpiły. Koszt udzielenia pisemnej informacji o użytkowniku który popełnił wykroczenie w/w organom każdorazowo – 50,00 zł. netto, w przypadku zdarzenia na terenie RP o raz 100,00 zł. netto w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami kraju.

  § 18. O kradzieży ubezpieczonego pojazdu, włamaniu do samochodu lub o szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że popełniono przestępstwo oraz o utracie dokumentów samochodu lub tablic rejestracyjnych, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Policję.

  §19. Zwrot samochodu i rozliczenie kontraktu odbywać się będzie na podstawie OWN i w oparciu o „Przewodnik Zwrotu Pojazdów” opracowany przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

  § 20. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu samochodu na wniosek URSYN CAR najpóźniej, w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia.

  § 21. Użytkownik o jakichkolwiek zdarzeniach przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu, ma obowiązek w możliwie najkrótszym czasie zawiadomić przedstawiciela URSYN CAR korzystając z numeru telefonu + 48 22 73 55 900 / + 48 22 644 75 75 w godzinach pon. – pt. 9 – 17, lub telefonu czynnego 24h Ford Pomoc Assistance + 48 22 522 27 27

  § 22. Wynajmowany Pojazd w momencie zwrotu/zakończenia okresu wynajmu musi być czysty i w dobrym stanie technicznym, oraz posiadać wydane wyposażenie, a zużycie nie może przekraczać normatywnego wobec przejechanego przebiegu zużycia. Przy zwrocie pojazdu będziecie Państwo zobowiązani podpisać protokół stwierdzający stan techniczny zwracanego pojazdu i w przypadku braków pokryć koszty przywrócenia stanu umożliwiającego dalszą eksploatację.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z obsługą, harmonogramem, warunkami serwisowania i użytkowania pojazdu, oraz zakresem ubezpieczenia i odpowiedzialnością przed Wynajmującym i Ubezpieczycielem.

  INSTRUKCJA UZYSKANIA POMOCY – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

  PROGRAM „FORD Pomoc” + 48 22 522 27 27 – 24H przez cały rok

  Zdarzenia objęte programem assistance:

  – awaria

  – błędy pilotażu (brak paliwa, rozładowany akumulator, utrata, uszkodzenie kluczyków lub zatrzaśnięcie drzwi, przebita opona lub brak powietrza

  – wypadek drogowy

  – kradzież

  Beneficjenci:

  Kierowca i pasażerowie podróżujący ubezpieczonym samochodem (max ilość osób zgodna z homologacją pojazdu)

  Zakres Terytorialny:

  Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, europejska część Turcji, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  Zakres usług:

  1. Próba usprawnienia pojazdu na miejscu lub/i holowanie do najbliższego ASO Ford. Jeżeli samochód nie zostanie usprawniony do końca pracy ASO Ford do której został przywieziony, wówczas Beneficjenci mają możliwość skorzystania z jednej z usług określonych poniżej:

  2. Wynajem samochodu zastępczego w zależności od dostępności klasy równej lub niższej, nie dłużej jednak niż 10 dni.

  3. Kontynuacja podróży do miejsca docelowego lub powrót do miejsca zamieszkania w zależności co będzie bliżej (środki komunikacji miejskiej, taxi, pociąg, autobus lub samolot klasy ekonomicznej – jeżeli zdarzenie miało miejsce poza Polską.

  4. zakwaterowanie w hotelu (max ***) na 1 dobę w przypadku zdarzenia w Polsce, lub 3 doby jeżeli zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski.

  5. Odbiór samochodu po naprawie (taxi, pociąg, autobus, samolot klasy ekonomicznej) organizowany jest dla jednej osoby.

  Wyboru środka transportu dokonuje operator programu „Ford Pomoc” mając na uwadze dobro beneficjentów i względy ekonomiczne.

  POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII / SZKODY

  W razie zaistnienia zdarzeń objętych programem „Ford Pomoc” należy

  Skontaktować się z Centrum „Ford Pomoc” pod całodobowym numerem + 48 22 522 27 27 i podać:

  – nr rejestracyjny pojazdu

  – markę model pojazdu

  – miejsce postoju samochodu

  – rodzaj zdarzenia, dane kontaktowe

  Następnie operator zarejestruje zgłoszenie i wskaże Beneficjentom odpowiedni wariant rozwiązania zdarzenia.

  CENTRUM POMOCY TECHNICZNEJ

  URSYN CAR + 48 22 644 75 75 / 22 73 55 900  czynne poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 -17:00

  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykonaniem umowy, lub problemów dotyczących obsługi samochodów, serwisowania , wymiany opon i składowania, a także zaistnieniem niestandardowych zdarzeń należy skontaktować się z Centrum Pomocy Technicznej URSYN CAR gdzie opiekun udzieli wszelkich informacji objętych programem assistance.

  Najważniejsze obowiązki Użytkownika pojazdu

  Każdy Użytkownik samochodu jest zobligowany do zapoznania się z instrukcją obsługi auta i ścisłego przestrzegania zawartych w niej wskazówek. W chwili odbioru samochodu należy sprawdzić, czy zawiera on kompletne wyposażenie fabryczne i dodatkowe. Obowiązkiem Użytkownika jest ścisłe przestrzeganie terminów i interwałów przeglądów technicznych oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek czy nieprawidłowości (np. ognisk rdzy), aby nie dopuścić do powstania kolejnych uszkodzeń. Niezastosowanie się do tego obowiązku może spowodować utratę ochrony gwarancyjnej producenta pojazdu i narazić Leasingobiorcę na dodatkowe koszty.

  Do obowiązków Użytkownika pojazdu należy również:

  – zabezpieczenie samochodu przez trwałym działaniem niekorzystnych czynników i podjęcie działań zapobiegających pogorszeniu się stanu auta,

  – użytkowanie pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

  – użytkowanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,

  – dopilnowanie, aby wpisy w książce serwisowej pojazdu były regularne,

  – zwrócenie Leasingodawcy kompletnego pojazdu, wraz z fabrycznym wyposażeniem, które znajdowało się w aucie w chwili odbioru