POLITYKA PRYWATNOŚCI I FAQ

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY JRM TRADE SP. Z O.O.

I. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są bezpieczne. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Zobowiązujemy się do wykorzystania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

II. Informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JRM Trade Sp. z o.o. Z Administratorem można skontaktować się poprzez @: marketing@motohangar.pl

III. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie;

– zawarcia i zrealizowania na Państwa rzecz umowy, której są Państwo stroną;

– dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej strony umowy;

– wykonania przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

– w przypadku gdy wyrazicie Państwo na to zgodę, również w celu marketingu produktów i usług, których dostawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  jest Administrator; badania satysfakcji klientów; prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:

– niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

– niezbędności do zrealizowania umowy, której jesteście Państwo stroną, czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

– niezbędności do  zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na obronie przed roszczeniami i dochodzeniu ich, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO;

– niezbędności do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO;

– zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1a) RODO, jeżeli wyrazicie Państwo taką zgodę.

IV. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem. Lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się w siedzibie firmy.

Dane będą przechowywane w wymienionych w punkcie III celach odpowiednio:

– przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy;

– przez czas trwania i realizowania na Państwa rzecz umowy;

– do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;

– do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

– przez czas świadczenia przez Administratora działalności gospodarczej na rynku usług, o profilu takim jak świadczone obecnie – o ile wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe.

O ile udzielili Państwo odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Państwa dane będą przetwarzane stale, chyba że cofną Państwo swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyrazili Państwo tej zgody dane będą przetwarzane tylko przez czas świadczenia przez usługi.

Niemniej jednak Administrator może przechowywać Państwa dane po cofnięciu przez zgody lub po zakończeniu świadczenia usług na Państwa rzecz jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub Administrator przewiduje, że archiwizacja Państwa danych jest konieczna do ochrony jego praw.

V. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: marketing@motohangar.pl

VI. Podanie danych osobowych jest niezbędne do: udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz zawarcia i realizowania na Państwa rzecz umowy, a brak ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy i świadczenia na Państwa rzecz.Natomiast w zakresie celu marketingowego, podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a brak ich podania spowoduje brak możliwości kierowania do Państwa przez Administratora ofert marketingowych.

VII. Zgoda  na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać cofnięta przez Państwa w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w tym celu, na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia osobiście w siedzibie Administratora lub wysłanie skanu na adres email: marketing@motohangar.pl

VIII. Pliki cookie – na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.